© Ba?o VietNamNet, sô? 141 Ba? Triê?u, Hai Ba? Tr?ng, Ha? Nô?i.
C? quan chu? qua?n: Bô? Thông tin va? Truyê?n thông.
Sô? giâ?y phe?p: 1285/GP - BTTTT câ?p nga?y 27/8/2008. Tô?ng biên tâ?p: Nguyê?n Anh Tuâ?n.
® Ghi ro? nguô?n "VietNamNet" khi pha?t ha?nh la?i thông tin t?? website na?y.